بعد سخت و تولید برج خنک کننده مرحله تست نهایی برج خنک کننده اهیت بالایی دارد. گروه فنی مهندسی تجهیز صنعت تتا تمامی تولیدات خود را در بخش کنترل کیفی مورد تست نهایی قرار میدهد. قبل از تست نهایی برج خنک کننده وضعیت فیزیکی برج باید با موارد ذکر شده مطابقت داشته باشد. سیستم توزیع آب باید عاری از مواد و ذرات خارجی باشد و تمام سلول‌ها از توزیع آب یکسان برخوردار باشند.  صفحات داخلی و شبکه توزیع آب باید تراز و عاری از مواد و ذرات خارجی باشد.  قطره گیرها لوازم اندازه‌گیری دما و جریان آب باید بدرستی مستقر شوند تا قابلیت واقعی برج را منعکس کنند.  تمام مغایرت‌های تست باید در چارچوب محدودیت‌های تنظیم شوند.

داده‌های مورد نیاز تست نهایی برج خنک‌کننده مخروطی مکشی مکانیکی شامل این موارد است.  مقدار جریان آب دمای آب گرم و سرد دمای مرطوب و اسب بخار فن. تست نهایی کولینگ تاور مکش طبیعی باید شامل دمای خشک و حذف داده‌های اسب بخار فن باشند. ممکن است دماها و مقادیر آب جبرانی و کاهش فشار و مبانی گوناگون مورد نیاز باشد. تاثیر آن‌ها بر مغایرت‌های اصلی بستگی دارد.

محاسبه مقدار آب در جریان برای تست نهایی برج خنک کننده

مقدار جریان آب برج توسط روش‌های گوناگونی از جمله روش لوله پیت و اندازه‌گیری می‌شود که باید تنظیم فابریک داشته باشند. دگر روش های قابل‌قبول عبارت‌اند از: صفحه نازل لوله و بن طوری نازل جریان گاهی از منحنی‌های پمپ برای تخمین مقدار جریان آب استفاده می شود.  منحنی‌های نازل تشتک توزیع برای اندازه‌گیری مستقیم جریان آب بکار می روند.  تثبیت جریان آب در زمان تست بسیار مهم است که با قرائت‌های لوله پیتون و فشار خروجی پمپ سیر کوله کنترل شود.  دماهای آب توسط ترمومتر های شیشه ای جیوه ای یا حسگرهای مقاومتی آرتی دی و غیره در تماس مستقیم با آب یا تماس غیرمستقیم اندازه‌گیری می‌شود که باید میانگین دمای رفت و برگشت برج را نشان دهند.

دمای آب برگشت آب گرم برج را در تشتک توزیع آب گرم و دمای رفت آب سرد برج را در تشتک آب سرد اندازه گیری کنید. در هر دو مورد نقطه‌ای را انتخاب کنید که کاملاً مخلوط شود. توان مفید به خروجی محرک اصلی فن یعنی موتور فن مربوط است. توان مفید طرح به چگالی هوا ی طرح بستگی دارد. اسب بخار فن باید قبل از انجام تست در حدود ده درصد مقدار طرح باشد. چون توان الکتریکی ورودی اندازه گیری می‌شود باید توان خروجی یا مفید از حاصل‌ضرب ورودی در بازدهی موتور به دست آید ضریب توان و بازدهی توسط سازندگان الکتروموتور برج خنک کننده ارائه می شود توان را با وات‌متر اندازه گیری کنید اگر توان را با ولت‌متر یا آمپرمتر اندازه‌گیری کنید. باید ضریب توان و بازدهی را در مقادیر آن‌ها ضرب کنید افت ولتاژ نقطه اندازه‌گیری تا موتور فن باید در نظر گرفته شود.

تست نهایی برج خنک کننده

هد پمپاژ برای تست نهایی کولینگ تاور را چگونه اندازه گیری کنیم؟؟

هد پمپاژ برج برابر است با کل دینامیک آب خط محوری و در لوله آب ورودی آب نازل برج خنک کننده در گردش. به برج که از شبکه توزیع آب آب یکسانی برخوردار است. عید پمپ همان فشار استاتیک و لوله ورودی فشار سرعت در آن نقطه و فاصله عمودی بین آن و نقطه فوقانی تشتک آب سرد است. هد پمپ شامل افت رایزر نمی‌شود. فشار استاتیک به ندرت بطور مستقیم در لوله ورودی اندازه گیری می‌شود. زیرا مکان مناسبی نیست و معمولاً در نقطه‌ای در رایزر برج و توسط مانومتر تفاضلی یا گیج فشار کالیبره شده. اندازه‌گیری می‌شود مکان‌های شیر لوله پیچو برای این اندازه‌گیری معمولاً مناسب اند فشار استاتیک اندازه‌گیری شده. باید به فشار معادلی در خط محوری لوله ورودی تبدیل شود. فشار سرعت لوله ورودی از مقدار جریان آب اندازه‌گیری شده و سطح جریان لوله در آن نقطه بدست می آید.

فاصله عمودی از لوله ورودی تا نقطه فوقانی پکینگ کولینگ تاور و تشتک آب سرد با اندازه‌گیری مستقیم بدست می آید. گاهی شرایط جوی و بهره‌برداری امکان اجرای تست را در چارچوب محدودیت‌های فوق فراهم نمی‌کند . باید به صورت توافقی بین طرفین ذی‌ربط طبق منحنی های سازندگان برج اقتضا شود. دقت تست به شرایط جوی و بهره‌برداری پایدار بستگی دارد موارد تست باید بطور منظم کنترل شوند برای مواردی از قبیل دمای مرطوب یا سرعت باد که قابل کنترل نیستند تست ژنتیک تست تحت شرایطی با حداقل تغییرات باید همراه باشد مدتی است نباید کمتر از یک ساعت پس از شرایط پایدار باشد جدول تستی فراهم شود که شامل قرائت‌های هم‌زمان ضروری در فواصل متناوب توسط چند نفر باشد.

ارزیابی اطلاعات تست نهایی برج خنک کننده

ارزیابی اطلاعات تست نهایی قطعات برج خنک کننده متوسط عدد دماهای آب جریان‌های آب و توان فن را در نظر گرفته شود تجزیه و تحلیل داده‌های تست باید طبق روش های سی تی آی باشد تا بتوان ظرفیت برج را به طور دقیق ارزیابی کرد اگر منحنی‌های عملکردی سازندگان برج دسترسی ندارید از روش های زیر استفاده کنید برای هر جیپی آب سرد شده که برج محدود سرمایش و دمای آب پروژه تحت یک دمای مرطوب معین می توانند میزان قابلیت گرمایی یا ضریب نامی را مشخص سازند ضرایب نامی برای ترکیبات مختلف محدوده محدوده آبرو چه می‌توان مشخص کرد.

اسپرینکلر برج خنک کننده

 


نویسنده مطلب تجهیز صنعت تتا تولید کننده